Registered actions

EUROPEANMOBILITYWEEK16 -22 September.2018 / Java e Levizëshmërisë në Republikën e Kosovës

Permanent since 16 September 2018
Prishtina /Kosovo
Kosovo
MIX & MOVE
The EUROPEANMOBILITYWEEK campaign provides the perfect opportunity to present sustainable mobility alternatives to local residents and to explain the challenges that cities and towns are facing. By taking part, towns and cities can showcase the benefits of cleaner transport choices and make progress towards better mobility in Europe.
Lëvizje e Kombinuar
Fushata JavaEvropianeeLevizmerisë ofron mundësi të përkryer për të paraqitur alternativa të qëndrueshme të lëvizjes për banorët lokalë dhe për të shpjeguar sfidat me të cilat ballafaqohen sfidat e levizshmëris. Duke marrë pjesë, qytetet dhe qytetetaret mund të shfaqin përfitimet e zgjedhjeve të pastra të transportit dhe të bëjnë përparim drejt një lëvizjeje më të mirë në Evropë

Organiser

Ministry of Environment and Spatial Planning

MOBILITYACTIONS archive