Registered actions

Walking and care for the nature

21 September 2018
Dajti Mountain National Park
Albania
With students of medium school during mobility week will organize a trip near national park of Dajti Mountain. During the trip to the students will be present flora and fauna of the national park. Part of the trip will be also a cleaning action for its areas. At the same time students will apply Trash Out application for illegal dump. After the activity the students will prepare an article.
Me nxënës të shkollës së mesme përgjatë javës së lëvizshmërisë do të orbanizojmë një udhëtim pranë parkut kombëtarë të Dajtit. Përgjatë udhëtimit nxënësit do të njihen me florën dhe faunën e parkut. Pjesë e udhëtimit do të jetë edhe një aksion pastrimi. Në të njëjtën kohë nxënësit do të përdorin aplikacionin TrashOut për hedhjet ilegale. Pas aktivitetit vetë nxënësit do të përgatisin një artikull.

MOBILITYACTIONS archive